Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

STICHTING Fotografencafé Drechtsteden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle Evenementen en edities van Stichting Fotografencafé Drechtsteden (FCD) , gevestigd te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 67.66.96.62.

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: een extern evenement dat wordt georganiseerd door de Stichting Fotografencafé Drechtsteden, hierna te noemen de organisator.
 2. Editie: de maandelijkse bijeenkomst in de thuisbasis gebouw de Gravin te Dordrecht welke georganiseerd wordt door de Stichting Fotografencafé Drechtsteden, hierna te noemen FCD
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan een Evenement.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan een evenement.
  Organisator: Stichting Fotografencafé Drechtsteden.
 5. Ticketkosten: de entree en verwervingskosten voor een extern evenement en ede maandelijkse edities georganiseerd door FCD.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst van elk evenement en gelden ook voor de maandelijkse edities.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan een Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon.
 2. De Deelnemer mag aan een Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende bestelformulier volledig naar waarheid heeft ingevuld, indien de ticketkosten volledig zijn voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht om welke reden – om aan een Evenement deel te nemen, worden de betaalde kosten niet gerestitueerd.
 5. FCD kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wel kan in overleg worden getreden om te zorgen voor een vervangend evenement later in de tijd.
 6. FCD kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement of een editie voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. FCD kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van het evenement of een editie  te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het ticketkosten of plaats.
 7. Een besluit van FCD om het Evenement of een editie geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.
 8. FCD behoudt zich het recht voor het evenement of een editie te cancellen bij onvoldoende deelname. De ticketkosten bij een evenement zullen worden geretourneerd of gelden als tegoed voor een volgend evenement.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. FCD is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de FCD toe te rekenen opzet of grove schuld.
  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
 2. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van FCD voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van FCD tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van FCD uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. De Deelnemer vrijwaart FCD voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. Sponsors en samenwerkende partijen van een Evenement of een editie zijn, op dezelfde voet als FCD, uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan FCD voor openbaarmaking van, tijdens of rond een Evenement of editie gemaakte foto’s, video’s en ander beeldmateriaal in de breedste zin des woords, waarop de Deelnemer zichtbaar is, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet. De foto’s zijn beschermd op de website. Indien er foto’s verschijnen op de Facebookgroep van FCD, zijn deze voor verantwoording van de fotograaf, omdat deze in eigen vrije wil geplaatst zijn en FCD gaat uit dat de fotograaf toestemming heeft van de geportretteerde.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door FCD opgenomen in een bestand, wat beveiligd wordt opgeslagen en nimmer gedeeld wordt.
De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan FCD tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie omtrent haar evenementen en edities aan de Deelnemer.

Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door FCD of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna FCD dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.  Voor de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze Privacy Policy.

Artikel 6 Overmacht

 1. Indien FCD door overmacht is verhinderd (deels) dan wel het haar ernstig wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, is zij nimmer gehouden enige daaruit voorvloeiende schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Met overmacht wordt gelijk gesteld: in ernstige mate bemoeilijkt.
 2. Van overmacht aan de zijde van FCD is sprake in geval van, maar niet beperkt tot, oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, bedrijfsbezetting, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, weersomstandigheden.
 3. Met overmacht worden mede gelijk gesteld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van FCD zijn ontstaan.

Artikel 7 Externe links

 1. Deze website bevat links naar andere websites. Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, worden niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van onze gebruikers.
 2. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Deze websites kunnen persoonlijke informatie van jou vragen waarop hun eigen privacy beleid van toepassing is. We hebben geen controle over hun privacy beleid, contents of links op hun websites. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. FCD spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. FCD kan evenmin, hoewel FCD  er naar streeft om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.
 2. Nadrukkelijk wijst FCD de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. FCD  wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.
 3. De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele  Privacy Policy.

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Dordrecht, 15 mei 2018  

Stichting Fotografencafé Drechtsteden 

Algemene voorwaarden (74 downloads)
Share